คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระฯ


นายเทอดวิทย์ ไชยรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นายเดชนรสิงห์ รัตนพล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ฝ่ายพัสดุและแผนงาน

นางสมจิต อินทรชาติ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

นางธมนวรรณ มุลาลี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ฝ่ายวิชาการ

นางจารุศิริ แสงจันทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ฝ่ายธุรการ และบริการ

นายธนกฤต ขันธวัฒน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ฝ่ายเทคโนโลยี

นางกัญตรพักตร์ ศรีคะเณย์
เลขานุการกลุ่มสาระฯ