ครูและบุคลากร สาขาชีววิทยา


นางพรรณี สงวนโสภา
หัวหน้าสาขาชีววิทยา
วท.ม. ชีววิทยา

นายเทอดวิทย์ ไชยรัตน์
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

นางธมนวรรณ มุลาลี
กศ.ม. ชีววิทยา

นางพรรณี สงวนโสภา
วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวมณฑิรา โสภาวะนัส
วท.ม. ชีววิทยาสำหรับครู

นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ
กศ.ม. การสอนชีววิทยา

นางชีวารัตน์ ชาระมาตย์
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวสุกัลยา ยกน้อย
กศ.บ. ชีววิทยา

นางสาวสิริรักษ์ เขียวละออง
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา