ครูและบุคลากร สาขาฟิสิกส์


นายเดชนรสิงห์ รัตนพล
หัวหน้าสาขาฟิสิกส์
ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์

นายประจักษ์ วิเชียรศรี
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

นายสุรินทร์ ทวยหมื่น
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาวเมธียา มาตย์จันทร์
ศษ.ม. การสอนฟิสิกส์

นางสาวณัฐกมล ปัญจมล
กศ.บ. ฟิสิกส์

นางสาวกรัณฑ์เพชร สายเชื้อ
ศษ.บ. ฟิสิกส์

นางสาวณภัสสณ์ วิชญ์ศรีนุเสน
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์

นางโสภิดา เสนารัตน์
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

นายกริชสุวรรณ ศรีพงศ์
กศ.ม. วิทยาศสาสตร์ศึกษา

นายคมสันต์ อุดมศักดิ์
วท.บ. ฟิสิกส์

นางสาวมัทยาภรณ์ รังษีคาร
กศ.ม. การสอนวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์