ครูและบุคลากร สาขาเคมี


นางสมจิต อินทรชาติ
หัวหน้าสาขาเคมี
กศ.ม.การวิจัยการศึกษา

ว่าที่ พ.ต. ปัญจา อุ่นพิกุล
กศ.บ. เคมี

นางวันวิสา อุ่นพิกุล
กศ.บ. เคมี

นางนุชศรา โด่งพิมาย
ศษ.บ. เคมี

นางวิรัลฐิตา บุณยนันท์สิริ
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี

นางสุธัมา กาบินพงษ์
วท.ม. เคมี

นางพัชรินพร บิลจรัญ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสุภาพร ศรีชินราช
กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา

นางนิตราพันธ์ สีหากุล
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


นางวิริยาภรณ์ มนตรีโพธิ์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายจักรพงษ์ น้อยสีภูมิ
ศศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์