ครูและบุคลากร สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป


นางวิไลวรรณ ขันธวัฒน์
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางอัชรา ภูดินดาน
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายวิทยา ภาวะลี
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางนภัสนันท์ ศรีคุณ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางจารุสิริ แสงจันทร์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางธิดารัตน์ ประเสริฐสังข์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางวลักษวรรณ วาเหลา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายปรัชญา นทีศิริกุล
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ

นางสุพรรษา ทิพย์สิงห์
วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

นายชนาธิป โสภาพล
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป