ครูและบุคลากร สาขาเทคโนโลยี


นายธนกฤต ขันธวัฒน์
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยี
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางกัญตรพักตร์ ศรีคะเณย์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายไพทูลย์ แสนเสนา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนา
กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นางสาวพรพินิจ นิจสุข
ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา

นางสาวจิตนา โพธิจักร
กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นายณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
ศษ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา